Līdzdalība projektos

Īstenotie projekti Valmieras 5. vidusskolā 2009.-2016.
Projekta nosaukumsProjekta tēma/mērķisFinansētājs/programmaProjekta darbības laiks
„Valmieras pilsētas skolu informatizācija’’Skolu nodrošināšana ar jaunu datortehniku.ERAF, Pašvaldības līdzfinansējums un Valsts līdzfinansējums2009.- …
„Radošās domāšanas attīstība Latvijā”Domāšanas pamatprincipu izskaidrošana, aptverot gan kritisko un analītisko, gan radošo domāšanu. Projekta programma balstīta uz Edvarda de Bono domāšanas metodēm.Organizē Ideju grupa „Radošuma Pils”2010.- …
„Ilgtspējīgs patēriņš- vecāku un bērnu sadarbība”Izpratnes veidošana par ilgtspējas jēdziena būtību un zināšanas, kā šo izpratni izmantot ikdienā – savā rīcībā un lēmumos.Organizē Ziemeļu Ministru padomes birojs Latvijā un biedrība „Risinājumu darbnīca”.2010.-2012.
„Eiropas iedzīvotāji kopienu labklājībai”Skolas realizētie apakšprojekti: “Ar otro elpu”, “Ģimenes skola”, “Mācāmies mācīties”Deviņu ES valstu kopienu – iedzīvotāju sadarbība gan savā starpā, gan ar politiķiem – lēmumu pieņēmējiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām vietējā, nacionālajā un ES līmenī.Eiropas Kopienas atbalstīto projektu Latvijā koordinē Izglītības attīstības centrs2011.-2013.
„Kapacitātes celšana bērnu ar speciālām vajadzībām atbalstam”SOS izglītības projekts Valmieras pilsētā un Beverīnas novadā bērnu ar speciālām vajadzībām integrēšanai skolas ikdienā.Biedrība „Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija”2011.- …
„Skolas piens”Eiropas „Skolas piena” programma mudina bērnus lietot piena produktus un ievērot sabalansētu diētu. Projekts veicina pareizas ēšanas un uztura paradumu veidošanos.ESF, Lauku atbalsta dienests2012.- …
„Skolas auglis”Valsts un ES atbalsts augļu un dārzeņu piegādei skolēniemESF, Lauku atbalsta dienests2012.- …
„Bērniem draudzīga skola”Veidot skolu par vietu, kur ir droša un sakārtota vide, attiecības starp bērniem, vecākiem, skolotājiem un skolas administrāciju balstītas uz cieņu un sadarbību un tiek nodrošināta pienācīga izglītības kvalitāte.Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija2012.- …
ESF projekts „Atbalsta programmu izstrāde sociālās atstumtības riskam pakļauto jauniešu atbalsta sistēmas izveidei”Motivēt skolēnus ievērot kārtības noteikumus, kas veidoti uz pozitīvu uzvedību. Attīstīt lasītprasmes iemaņas 5.-7.klasēs. Skolotāju apmācība „Atbalsts pozitīvai uzvedībai”. Sociāli emocionālā programma 1.-12.klasei. Karjeras programma.ESF, LU2012.-2013.
Projekts “Atšķirīgais vieno!”Veicināt jauniešu pilsonisko un demokrātisko līdzdalību, stiprināt nacionālo, lokālo un eiropeisko identitāti, veicinot starpkultūru komunikāciju un attīstību, kā arī veicināt latviešu valodas un kultūras popularizēšanu mazākumtautību skolēnu vidū un latviešu skolēnu informēšanu par mazākumtautību kultūru.LV KM, LV NVO fonds, Kultūras biedrība „Haritas”2012.-2013.
Pārrobežu programmas „ESTLATRUS” projekts „Sadarbība kvalitatīvai izglītībai skolēniem ar sociālo risku”Veicināt izglītības kvalitātes uzlabošanu bērniem no sociālā riska grupām, izmantojot pārrobežu sadarbību ar pedagogiem, vecākiem un vietējām pašvaldībām.Igaunijas – Latvijas – Krievijas Pārrobežu sadarbības programmas Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta ietvaros 2007.-2013. gads2013.-2014.
Starptautisks projekts „Rumbulas atbalss”Veicināt vēstures un holokausta notikumu dziļāku izpratni un tolerances veicināšanu skolu jauniešos un sabiedrībā kopumā.ASV vēstniecība sadarbībā ar Izglītības attīstības centru.2014.-2015.
“Robotikas izmantošana mācību procesā ar mērķi samazināt skolas neapmeklēšanu un priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu”Izmantojot moderno tehnoloģiju iespējas samazināt skolu neapmeklēšanu un priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu skolu jaunatnes vidūProgramma ERASMUS+, LU2015. – 2017.
Sporto visa klase”Uzlabot iesaistīto izglītojamo vispārējo fizisko sagatavotību un stāju, vienlaikus dodot motivāciju nodarboties ar sportuLOK skolu projekts2015.- 2016.