Mērķi un uzdevumi

Skolas galvenais virsmērķis  mācību darbā 2019./2020. māc. g.:
Nodrošināt mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības piedāvājumu atbilstoši izglītojamo individuālajām spējām, veicinot personības izaugsmi, akadēmisko un sociālo prasmju attīstību dzīvei un konkurējošai darba videi.

Galvenie uzdevumi mācību darbā:
  1. Sasniedzamo mērķu un rezultātu izvirzīšana un komunikācija mācību stundā.
  2. Skolēnu motivācijas un atbildības par mācību darba rezultātiem paaugstināšana.