Mērķi un uzdevumi

Skolas galvenie uzdevumi mācību darbā 2018./2019. māc. g.:
  •  Radīt skolēnos pozitīvu attieksmi un interesi par apgūstamo mācību saturu. 
  •  Sniegt skolēniem konkrētu un cieņpilnu atgriezenisko saiti par viņu sniegumu.