Mērķi un uzdevumi

Galvenie uzdevumi mācību darbā 2020./2021. māc. g.:
  1. Sasniedzamo rezultātu izvirzīšana un atgriezeniskās saites sniegšana mācību stundā.
  2. Skolēnu motivācijas un līdzatbildības par mācību darba rezultātiem paaugstināšana.