Mēŗķi un uzdevumi

Skolas galvenie uzdevumi mācību darbā 2017./2018. māc. g.:
  •  Mācīšanas / mācīšanās pieeju maiņa izglītojamo mācību sasniegumu nodrošināšanai
  •  Izglītojamo uzņēmējspēju un pašiniciatīvas attīstīšana mācību procesā