Skolotāji

Skolotāji 2017. gada Skolotāju dienā.

Adamoviča Silvija

interešu izglītības skolotāja

Apsīte Sanita

sākumskolas skolotāja

Ābele Sigita

sociālās zinības, veselības mācība

Āboliņa Vidaga

izglītības iestādes direktores vietniece izglītības jomā, informātika, datorika

Āboliņa Sintija

sākumskolas skolotāja

Balode Lāse

vācu valoda

Berģe Maruta

bioloģijaBroka Linda

matemātika


Blūzma Maija

angļu valoda, vizuālā māksla

Ciguze Dace

sākumskolas skolotāja

Dūdelis Andris

kriminālistika, ieroču un šaušanas mācība

Dzirkalis Guntis

Latvijas un pasaules vēsture, politika un tiesības, sociālās zinības, vēsture

Eicēna Inga

latviešu valoda un literatūra

Grabe Inta

ekonomika, sociālās zinības

Gredzena Arta

sports

Jākobsone Dace

sports, veselības mācība, interešu izglītības skolotāja

Jančevska Iveta

bibliotekāre

Karlsons Andris

mājturība un tehnoloģijas

Kliesmete Līga

latviešu valoda un literatūra, vācu valoda, interešu izglītības skolotāja

Krilova Lolita

izglītības iestādes direktores vietniece izglītības jomā, fizika, informātika, datorika, robotika

Krišjāne Jolanta

sociālais pedagogs, logopēde

Kurvīte Inta

latviešu valoda un literatūra

Lazdiņa Inese

bibliotekāre, matemātika

Lielmane Anita

mūsdienu deja

Ļeļeva Sanita

vizuālā māksla, interjera dizains, tehniskā grafika

Maksimceva Jeļena

krievu valoda

Markus Rudīte

direktore, vācu valoda

Millers Aldis

fizika, dabaszinības

Mitjkova Gunta

sākumskolas skolotāja

Mola Inese

sākumskolas skolotāja, kultoroloģija, latviešu valoda un literatūra, sociālās zinības, skatuves māksla

Navicka Anita

krievu valoda, mājturība un tehnoloģijas, speciālais pedagogs

Pincere Natālija

ķīmija

Polks Ivars

sports, interešu izglītības skolotājs

Ranše Daila

izglītības iestādes direktores vietniece izglītības jomā, ģeogrāfija, projektu vadība, izglītības metodiķe

Reinfelde Inese

interešu izglītības skolotāja

Savele Antra

izglītības iestādes direktores vietniece izglītības jomā, sports

Spilberga Maija

angļu valoda

Stuce Elīna

sākumskolas skolotāja

Šulte Dina

angļu valoda

Tapinskis Oskars

pašaizsardzība un tuvcīņa

Trapāne Inita

psihologs, izglītības metodiķe, karjeras konsultante

Ulpe Inese

sākumskolas skolotāja

Urbāne Santa

sākumskolas skolotāja

Uškāne Iluta

interešu izglītības skolotāja

Veide Ilona

mūzika, psiholoģija, interešu izglītības skolotāja

Veikšāne Līga

sākumskolas skolotāja, angļu valoda, interešu izglītības skolotāja

Vītola Indra

speciālais pedagogs

Zaķe Aija

angļu valoda

Zelča Irēna

interešu izglītības skolotāja

Zēmele Ilona

matemātika, robotika

Zvirbule Liene

interešu izglītības skolotāja

Žagariņa Aiva

latviešu valoda un literatūra, karjeras konsultante