Stundu laiki

Stundu laiki
N.p.k.Laiks
1.8.10 – 8.50
2.8.55 – 9.35
3.9.40 – 10.20
4.10.25 – 11.05
Pusdienas
5.11.30 – 12.10
Pusdienas
6.12.30 – 13.10
Pusdienas
7.13.30 – 14.10
8.14.20 – 15.00
9.15.05 – 15.45
10.15.50 – 16.30

Saīsināto stundu laiki
N.p.k.Laiks
1.8.10 – 8.40
2.8.45 – 9.15
3.9.20 – 9.50
4.9.55 – 10.25
Pusdienas
5.10.50 – 11.20
Pusdienas
6.11.40 – 12.10
Pusdienas
7.12.30 – 13.00
8.13.05 – 13.35
9.13.40 – 14.10