Uzņemšanas noteikumi


Līdzi jāņem apliecība par vispārējo pamatizglītību, sekmju izraksts un pase.

Uzņemšanas noteikumi 10.klasē:
1.Pamats skolēnu uzņemšanai 10.klasē ir apliecība par vispārējo pamatizglītību.
2.Iestāšanās 10.klasē notiek atbilstoši MK noteikumiem, apliecību konkursa kārtībā, ņemot vērā sekojošus gada un eksāmena vērtējumus:

Mācību priekšmeti

Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

Vispārizglītojošā virziena programma

Profesionāli orientēta virziena programma (policija)

Profesionāli orientēta virziena programma (kultūrizglītība)

Obligātie priekšmeti

Latviešu valoda

ü

ü

ü

ü

Literatūra

ü

ü

ü

ü

Matemātika

ü

ü

ü

ü

1.svešvaloda

ü

ü

ü

ü

Programmu obligātie priekšmeti

Fizika

ü

ü

 

 

Ķīmija

ü

ü

 

 

Matemātika (eksāmens)

ü

 

 

 

2.svešvaloda

 

ü

ü

ü

Ģeogrāfija

 

 

ü

 

Sociālās zinības

 

 

 

ü

Sabiedriskā aktivitāte*

 

 

 

ü

Vēsture (eksāmens)

 

 

ü

 

Minimālais punktu skaits

35

34

34

34*koris, teātra pulciņš, pašpārvalde, u.c.- 3 punkti (viena aktivitāte), 6 punkti (vairāk kā viena aktivitāte)

3. Stājoties vidusskolā, priekšroka tiek dota Valmieras 5. vidusskolas skolēniem.
4. Vienādu punktu gadījumā priekšroka tiek dota skolēniem, kuriem augstāki vērtējumi obligātajos mācību priekšmetos un kuri ieguvuši labus rezultātus rajona vai novada mācību priekšmetu olimpiādēs.
5.Ar katru skolēnu, kurš stājas 10.klasē, tiek organizētas individuālas pārrunas.
6.Lēmumu par uzņemšanu pieņem pēc individuālām pārrunām.