Uzņemšanas noteikumi

Dokumentu pieņemšana notiks darba dienās no 14. jūnija plkst. 10.00 -  15.00 līdz 20. jūnijam (zvanot pa tālruni 26307064, nepieciešamības gadījumā ir iespējams vienoties par citu laiku)
Tikšanās ar katru skolēnu 20. jūnijā plkst.9.00

Iesniedzamie dokumenti:
  • direktorei adresēts skolēna vecāka vai likumiskā pārstāvja iesniegums,
  • apliecības par pamatizglītību un tās pielikuma (sekmju izraksta) kopija (salīdzināšanai būs jāuzrāda dokumenta oriģināls),
  • pase vai ID karte
  • bērna medicīniskā karte - veidlapa Nr.026/u
Iestāšanās iesnieguma veidlapu atradīsiet šeit

Uzņemšanas noteikumi 10.klasē:
1.Pamats skolēnu uzņemšanai 10.klasē ir apliecība par vispārējo pamatizglītību.
2.Iestāšanās 10.klasē notiek atbilstoši MK noteikumiem, apliecību konkursa kārtībā, ņemot vērā sekojošus gada un eksāmena vērtējumus:

Mācību priekšmeti

Matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

Vispārizglītojošā virziena programma

Profesionāli orientēta virziena programma (policija)

Profesionāli orientēta virziena programma (kultūrizglītība)

Obligātie priekšmeti

Latviešu valoda

x

x

x

x

Literatūra

x

x

x

x

Matemātika

x

x

x

x

1.svešvaloda

x

x

x

x

Programmu obligātie priekšmeti

Fizika

x

x

 

 

Ķīmija

x

x

 

 

Matemātika (eksāmens)

x

 

 

 

2.svešvaloda

 

x

x

x

Ģeogrāfija

 

 

x

 

Sociālās zinības

 

 

 

x

Sabiedriskā aktivitāte*

 

 

 

x

Vēsture (eksāmens)

 

 

x

 

Minimālais punktu skaits

35

34

34

34*koris, teātra pulciņš, pašpārvalde, u.c.- 3 punkti (viena aktivitāte), 6 punkti (vairāk kā viena aktivitāte)

3. Stājoties vidusskolā, priekšroka tiek dota Valmieras 5. vidusskolas skolēniem.
4. Vienādu punktu gadījumā priekšroka tiek dota skolēniem, kuriem augstāki vērtējumi obligātajos mācību priekšmetos un kuri ieguvuši labus rezultātus rajona vai novada mācību priekšmetu olimpiādēs.
5.Ar katru skolēnu, kurš stājas 10.klasē, tiek organizētas individuālas pārrunas.
6.Lēmumu par uzņemšanu pieņem pēc individuālām pārrunām.

Jaunumi:

  • 2019./2020.māc.g., sadarbībā ar Korejas Republikas vēstniecību Latvijā, varēs apgūt Taekwondo cīņas mākslu;
  • Vispārējās, matemātikas un tehnoloģiju virziena programmās, kā arī mūsu profesionālā virziena programmās KULTŪRIZGLĪTĪBA un POLICIJA varēs apgūt Valsts aizsardzības mācību. Mācību laikā iespēja dzīvot DIENESTA VIESNĪCĀ;
  • Sadarbībā ar "Biznesa augstskolu Turība"būs iespēja iesaistīties projektā "Uzņēmējdarbības skola";