Zināšanu un vērtēšanas sistēma


1. klase Vērtējumu izsaka apguves līmeņos pret plānoto skolēnam sasniedzamo rezultātu
S (sācis apgūt), T (turpina apgūt), A (apguvis), P (apguvis padziļināti)
2. klase Latviešu valodā un matemātikā 10 ballēs,
pārējos priekšmetos aprakstoši
3. klase Latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā 10 ballēs, pārējos priekšmetos aprakstoši
4.-12 klase Izglītojamā mācību sasniegumus vērtē 10 ballu skalā

Balle Skaidrojums
10 izcili
9 teicami
8 ļoti labi
7 labi
6 gandrīz labi
5 viduvēji
4 gandrīz viduvēji
3 vāji
2 ļoti vāji
1 ļoti, ļoti vāji

Noteikumi par izglītojamo zināšanu un mācību sasniegumu vērtēšanu Valmieras 5. vidusskolā