Audzināšanas darba aktualitātes

Audzināšanas darba uzdevumi 2022./2023.m.g.

Prioritāte

Sagatavot aktīvus, uz sadarbību vērstus izglītojamos turpmākai pilsoniski atbildīgai un veiksmīgai dzīvei ar piederības apziņu Latvijas, Eiropas un pasaules kultūrtelpai.

Mērķis

Mācību satura un skolas pasākumu vienotība mācību procesā

Uzdevumi

  • Klases kolektīvu saliedēšana. Iesaistīšanās/piedalīšanās veicināšana.

  • Skolēnu iesaistīšana interešu izglītībā.

  • Sadarbība ar mācību priekšmetu skolotājiem, skolēnu motivācijas paaugstināšanai.

Valmieras 5.vidusskolas vērtībizglītības jomas dalībnieki/klašu audzinātāji 2022./23.m.g.