Audzināšanas darba aktualitātes

Audzināšanas darba uzdevumi 2022./2023.m.g. 

Audzināšanas darba prioritātes 3 gadiem

1.Veicināt atbildības apziņas stiprināšanu, rosināt izglītojamos uz pašiniciatīvu un pašorganizējošu procesu realizāciju (2023);

2.Sekmēt izglītojamo patriotismu, kopjot skolas tradīcijas, akcentējot valstiskus notikumus un attīstot atbildību un cieņpilnu attieksmi (2024);

3.Stiprināt izglītojamo nacionālo identitāti un paaudžu vienotību, kas balstīta uz nacionālās kultūras vērtībām (2025).

Skolas audzināšanas darba prioritāte 2023./2024.m.g.

Rosināt izglītojamos uz pašiniciatīvu un pašorganizējošu procesu realizāciju, iesaistoties skolas interešu izglītībā un kopjot skolas tradīcijas.

Uzdevumi:

1. Rosināt izglītojamos uz pašiniciatīvu un pašorganizējošu procesu realizāciju, iesaistoties skolas ārpusstundu pasākumos un sasaistot tos ar mācību saturu.

2. Sekmēt izglītojamo atbildību un patriotismu, kopjot skolas tradīcijas mākslinieciskajā pašdarbībā.

Valmieras 5.vidusskolas vērtībizglītības  jomas dalībnieki/klašu audzinātāji 2023./24.m.g.