Audzināšanas darba aktualitātes

Audzināšanas darba uzdevumi 2020./2021.m.g.

  • Sekmēt skolēnu atbildīgu attieksmi pret sevi, klases biedriem, skolotājiem un skolu

  • Motivēt skolēnus iesaistīties vismaz vienā interešu izglītības pulciņā

  • Iesaistīt skolēnus skolas pasākumu plānošanā un organizēšanā

Valmieras 5.vidusskolas klašu audzinātāju metodiskā komisija 2020./21.m.g.