Audzināšanas darba aktualitātes

Audzināšanas darba uzdevumi 2021./2022.m.g.

Prioritāte

Sagatavot aktīvus, uz sadarbību vērstus izglītojamos turpmākai pilsoniski atbildīgai un veiksmīgai dzīvei ar piederības apziņu Latvijas, Eiropas un pasaules kultūrtelpai.

Uzdevumi

Veicināt skolēnu pilsonisko apziņu un aktīvu līdzdalību sabiedriskā dzīvē

  • Turpināt iesaistīt skolēnus vismaz vienā interešu izglītības pulciņā

  • Iesaistīt skolēnus IAC projektā «Piedalies un veido nākotni»

  • Iesaistīt klašu kolektīvus pilsoniskās līdzdalības aktivitātēs

Valmieras 5.vidusskolas vērtībizglītības jomas dalībnieki/klašu audzinātāji 2021./22.m.g.