Mērķi un uzdevumi

Mērķis: Nodrošināt mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības piedāvājumu atbilstoši izglītojamo individuālajām spējām, veicinot personības izaugsmi, akadēmisko un sociālo prasmju attīstību dzīvei un konkurējošai darba videi

Galvenie uzdevumi mācību darbā 2021./2022. māc. g.:

  1. Atbildīgas un pašvadītas mācīšanās veicināšana

  2. Mācību vides uzlabošana kompetencēs balstītai pieejai mācību procesā

  3. Veicināt skolēnu pilsonisko apziņu un aktīvu līdzdalību sabiedriskā dzīvē