Mērķi un uzdevumi

Mērķis: Nodrošināt mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības piedāvājumu atbilstoši izglītojamo individuālajām spējām, veicinot personības izaugsmi, akadēmisko un sociālo prasmju attīstību dzīvei un konkurējošai darba videi

Galvenie uzdevumi mācību darbā 2020./2021. māc. g.:

  1. Sasniedzamo rezultātu izvirzīšana un atgriezeniskās saites sniegšana mācību stundā.

  2. Skolēnu motivācijas un līdzatbildības par mācību darba rezultātiem paaugstināšana.