Mērķi un uzdevumi

Mērķis: Nodrošināt mūsdienīgas un kvalitatīvas izglītības piedāvājumu atbilstoši izglītojamo individuālajām spējām, veicinot personības izaugsmi, akadēmisko un sociālo prasmju attīstību dzīvei un konkurējošai darba videi

Galvenie uzdevumi mācību darbā 2022./2023. mācību gadā:

  1. Izglītojamo mācīšanās motivācijas paaugstināšana;

  2. Tekstpratības prasmju pilnveide izglītojamiem, izmantojot dažādas lasīšanas stratēģijas;

  3. Mācību satura un skolas pasākumu vienotība mācību procesā.