Mācību programmas

Īstenojam šādas mācību programmas:

<iframe src="https://editor.p5js.org/Janis_Paulsons/full/9QnVUWCW6"></iframe>

pamatskolai:

  • pamatizglītības programma (kods 21011111)

  • speciālā pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611)

vidusskolai:

  • vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programma (kods 31011011)

  • vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 31013011)

  • vispārējās vidējās izglītības profesionāli orientētā virziena programma (kods 31014011)

  • no 2020.gada 1.septembra - vispārējās vidējās izglītības programma (kods 31016011)

Stundu_plāni_20_J - KATALOGS_22.pdf