Valsts pārbaudījumi

2023./2024. mācību gadā skolēniem centralizētajos eksāmenos  jāiegūst:

9.klasē - vismaz 10% snieguma rezultāts

12. klasē - vismaz 15% snieguma rezultāts

Lai iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību, skolēniem būs jānokārto šādi valsts pārbaudes darbi:

Vērtējums visos eksāmenos par vispārējās vidējās izglītības ieguvi tiks izteikts procentos (%).

Piekļuves nosacījumi AL (Augstākā līmeņa mācību priekšmetos)

AL eksāmenu drīkst kārtot, ja piekļuves nosacījumi novērtēti vismaz ar 4 ballēm.

Lai iegūtu apliecību par vispārējo pamatizglītību 9. klases skolēniem  jākārto centralizētie eksāmeni:


9. klases skolēniem būs jākārto starpdisciplinārs diagnosticējošais (monitoringa) valsts pārbaudes darbs, kurā ietverts sociālās un pilsoniskās, dabaszinātņu un tehnoloģiju mācību jomu saturs. 

Vērtējums visos eksāmenos par vispārējās pamatizglītības ieguvi tiks izteikts procentos (%).

Atbrīvojumi no valsts pārbaudījumiem

Atbrīvojumu no eksāmenu kārtošanas var saņemt tikai ar ārsta speciālista vai ārstu konsilija atzinumu.

Lai saņemtu atbrīvojumu, skolēnam vai viņa likumiskajam pārstāvim līdz attiecīgā mācību gada 1. martam ir jāiesniedz skolas direktoram iesniegums, kuram pievienots ārsta speciālista - psihiatra, neirologa, hematoonkologa, - vai ārstu konsilija atzinums.

Tāpat atbrīvojumu var saņemt skolēni, kuri valsts pārbaudījumu norises laikā akūtas saslimšanas, infekcijas vai traumas radīto veselības traucējumu dēļ ārstējas stacionārā vai ambulatori pēc stacionāra. Šajā gadījumā ir jāiesniedz ārstējošā ārsta izziņa ar informāciju par skolēna atrašanos stacionārā vai atzinums ar ieteikumu atbrīvot viņu no valsts pārbaudījumiem attiecīgajā mācību gadā, pamatojoties uz indikācijām veselības stāvokļa dēļ

2023./2024.mācību gadā paredzēto valsts pārbaudes darbu saraksts un to norises laiki, kā arī Valsts izglītības satura centra piedāvāto diagnosticējošo darbu saraksts.

Valsts pārbaudes darbi par vispārējo vidējo izglītību

(11. – 12. klase)

Monitoringa darbi par vispārējo vidējo izglītību

(11. - 12. klase)

Valsts pārbaudes darbi par vispārējo pamatizglītību (9.klase).

Sertifikāti