Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Projekta identifikācijas Nr. 8.3.2.2/16/I/001

Mērķis: Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.

Aktivitātes : Ilgtspējīgu individuālās pieejas attīstības pasākumu nodrošināšana mācību satura apguvei un ārpusstundu pasākumu veidā, pedagogu un atbalsta personāla tālākizglītība.

2021./2022. mācību gadā:

Mācību saturs: Multidisciplinārā joma

■ Pedagoga palīgs/otrais pedagogs

■ Mācīšanās grupas (8., 9.klase)

Mācību saturs: STEM un vides joma

■ Pedagoga palīgs/otrais pedagogs

■ Mācīšanās grupas (8., 9.klase)

■ Laborantu programma (1.-2.klase)

Direktore Rudīte Markus

2020./2021. mācību gadā:

Ārpusstundu pasākums: STEM un vides jomā

  • Jaunais dabaspētnieks (2.klase)

  • Robotikas pulciņš ( 4.-6.klase)

Mācību saturs: Multidisciplinārā joma

  • Logopēds

  • Otrs pedagogs

Mācību saturs: STEM un vides joma

  • Konsultācijas matemātikā (1.-6.klase; darbs ar talantīgajiem skolēniem)

  • Laborants STEM priekšmetos (1.-9.klase)

Direktore Rudīte Markus