Mācīt Būt

2021./2022.māc.g.

Projekts „Mācīt būt: Atbalsts pedagogu profesionālajai izaugsmei un labklājībai sociāli emocionālās mācīšanās jomā” ir ES finansēts projekts skolu attīstībai, kurā Latviju pārstāv Valsts Izglītības satura centrs. Projekts tiek īstenots politikas ieviešanas Erasmus+ KA3 programmas ietvaros, sadarbojoties partneriem no astoņām valstīm – Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Itālijas, Portugāles, Spānijas, Austrijas un Slovēnijas.

Šī projekta mērķis ir izveidot tiešsaistes programmu skolotāju profesionālās labklājības veicināšanai, ievērojot labākās prakses piemērus visās partneru valstīs. Sadarbībā ar skolām un skolotājiem tiks veidots programmas saturs, lai mazinātu pedagogu stresu, attīstītu skolotāju sociāli emocionālās prasmes, novērstu izdegšanu un veicinātu sociāli emocionālās mācīšanās nostiprināšanos skolās.

Projekta uzmanības centrā būs pedagogu darba vides psiholoģiskie un sociālie aspekti, kas ir saistīti ar profesionālo labklājību un darba rezultātiem. Šī pieeja atbilst Eiropas izglītības prioritātēm un palīdzēs uzlabot skolu darba un mācību vidi, veicinot izglītības kvalitāti.

Projekta ilgums no 2021. līdz 2023. gadam.

Projekta pirmajā gadā tiks veidota inovatīva, zinātnes atziņās un labākajā praksē balstīta tiešsaistes programma un iesaistīti skolotāji, lai sagatavotos tās īstenošanai.

Programmas lietderības izvērtēšana notiks divās aptaujās 15 skolās katrā partnerības valstī.

Kas? Skolas ar vismaz 15 skolotājiem katrā, kas būtu ieinteresēti aktīvā ilgtermiņa dalībā projektā.

Ko? Piecu skolu pedagogi tiks iesaistīti profesionālās labklājības tiešsaistes programmas satura izveidē.

Kā? Fokusa grupu intervijas un atgriezeniskā saite par programmas saturu un materiāliem. Pēc tam programmas īstenošana un tās lietderības pārbaude, piedaloties aptaujā.

Kad? 2021. gada oktobris – 2022. gada maijs: aktīva iesaistīšanās programmas satura veidošanā. 2022. gada septembris/oktobris – 2023. gada aprīlis/maijs: programmas īstenošana un izvērtēšana divās aptaujās (pirms un pēc programmas ieviešanas)